Privātuma politika

Personas dati mums nepieciešami, lai:

 • Sniegtu tūrisma pakalpojumus:
  • sagatavotu un noslēgtu līgumu;
  • veiktu visas nepieciešamās rezervācijas ceļojuma izpildes nodrošināšanai;
  • noformētu ceļojuma apdrošināšanu;
  • noformētu vīzas;
  • izskatītu ieteikumus un pretenzijas;
  • gramātvedības vajadzībām;
  • parādu atgūšanai.
 • Nosūtītu komerciālos paziņojumus:
  • jaunumu nosūtīšanai uz e-pastu;
  • piedāvājumu nosūtīšanai uz e-pastu;
  • ceļojuma informācijas nosūtīšanai uz e-pastu;
  • ceļojuma dokumentu nosūtīšanai uz e-pastu.

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • ceļojumu pakalpojumu sniedzēja SIA BALT-GO darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
 • vēstniecības un konsulārie departamenti;
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
 • darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā;
  trešās personas, ar kurām SIA BALT-GO ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz nodrošināt SIA BALT-GO darbību;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA BALT-GO likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA BALT-GO likumīgās intereses.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm:

Personu dati tiek nosūtīti uz trešajām valstīm tikai līgumsaistību, tas ir ceļojuma nodrošināšanas, izpildei tādā apmērā, kāds nepieciešams saistību korektai izpildei.

Klientu un Tūristu tiesības (piekļuve personas datiem):

Tūristiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA BALT-GO piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Tūristam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA BALT-GO datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Gadījumā, ja Tūristi nav savlaicīgi informējuši SIA BALT-GO par personas datu maiņu, SIA BALT-GO nenes atbildību par klientam radītajiem zaudējumiem.

SIA BALT-GO nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Tūristu pretenziju gadījumā SIA BALT-GO veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Tūristiem ir tiesības par SIA BALT-GO veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums:

SIA BALT-GO glabā un apstrādā Tūristu personas datus:

 • kamēr tie nepieciešami sasitību izpildei;
 • kamēr klients var realizēt savas tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā;
 • kamēr klients piekrīt personas datu apstrādei.

Tūrista zināšanai:

Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA BALT-GO nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu klientam.

Tūroperators, veicot Tūristu personas datu apstrādi, ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.