Klienta līgums

Lejupielādē līgumu PDF formātā šeit  - SIA BALT-GO līgums

 

Līguma noslēgšanas vieta _____________                                                                               20___. gada ___. ___________

SIA „Balt-Go”, reģistrācijas Nr. 44103049628, juridiskā adrese – Rīgas iela 20-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, reģistrēta tūrisma pakalpojumu datu bāzē ar Nr. TATO-2011-100, kuras vārdā rīkojas persona, kas tiesīga vai attiecīgi pilnvarota parakstīt šo līgumu, turpmāk tekstā – “Pakalpojuma sniedzējs”, no vienas puses, un persona, kuras dati uzrādīti ailē “Klients”, no otras puses, turpmāk tekstā visi kopā saukti “Puses”, labprātīgi bez viltus, spaidiem un maldiem, pamatojoties uz Tūrisma likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 (13.04.2010.), noslēdz šāda satura līgumu.

Ziņas par klientu:

NR Vārds, uzvārds Tālruņa numurs Personas kods Adrese Pases dati
1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.

1. Līguma priekšmets

1.1. Pakalpojumu sniedzējs pārdod Klientam un Klients pērk SIA ”Balt-Go” tūrisma pakalpojumu saskaņā ar Ceļojuma programmu, kas ir šī līguma pielikumā un ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Parakstot šo līgumu, Klients apliecina, ka ir informēts par iespējamām izmaiņām pakalpojumu programmā šī līguma noteiktos ietvaros un piekrīt tiem bez Pušu rakstiskas papildu vienošanās.

1.1.1. Ceļojuma nosaukums: ____________________________________________________________

1.1.2. Ceļojuma norises laiks – ___________________________________________________________

1.1.3. Ceļojuma cena ______________ EUR

1.1.4 Klients Ceļojuma laikā rezervē papildvietu(-as) autobusā par cenu _________ EUR

1.1.5 Klients ir informēts par iespējamo piemaksu vienvietīgā numurā ____________ EUR apmērā (viesnīcu pakalpojumu gadījumā).

1.2. Līgums starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Klients ir izvēlējies ceļojumu un noslēdzis Līgumu birojā pie Pakalpojuma sniedzēja vai Sadarbības partnera, no Pakalpojuma sniedzēja mājaslapas www.balt-go.lv ceļojuma piedāvājuma vai cita avota un ir nosūtījis Pakalpojuma sniedzējam savu personīgo informāciju, kontaktinformāciju un ir rezervējis ceļojumu, kā arī saņēmis attiecīgu rezervācijas apstiprinājumu/rēķinu un samaksājis ceļojuma maksu pilnībā vai daļēji.

1.3. Pakalpojuma sniedzējs apstiprina pasūtījumu, piešķirot Līguma vai rezervācijas apstiprinājuma numuru, un izsniedz vai nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājumu/rēķinu pa pastu vai e-pastu. Tūrisma braucienu uzskata par rezervētu ar brīdī, kad Klientam ir izsniegts Rēķina apstiprinājums.

1.4. Ja Klients neapmaksā Ceļojumu, neveic kārtējo iemaksu vai avansa apmaksu līdz noteiktam datumam, Ceļojums no Klienta puses tiek vienpusēji atcelts. Tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības anulēt Ceļojuma rezervāciju un piemērot Līguma nosacījumus Tūrisma pakalpojuma maiņai un atcelšanai.

2. Kopējā līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā Līguma summa ir _____________ EUR, kurā ir iekļauti valstī noteiktie nodokļi un nodevas.

2.2.Maksājumi tiek veikti šādā kārtībā:

Piesakoties  

Otra iemaksa līdz:

 

Trešā iemaksa līdz: Atlikusī summa līdz:

3. CEĻOJUMA pakalpojuma programma

3.1. CEĻOJUMA pakalpojumu programmā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, «Balt-Go» sniedz informāciju par:

3.1.1. CEĻOJUMA galamērķi;

3.1.2. pakalpojuma sniegšanas laiku, norādot konkrētus datumus uzturēšanās vietās saskaņā ar maršrutu;

3.1.3. CEĻOJUMA maršrutu, norādot izbraukšanas un atgriešanās laiku un vietu;

3.1.4. transportlīdzekļa (transportlīdzekļu) veidu un ērtību raksturojumu;

3.1.5. tūristu mītnes klasifikāciju attiecīgajā valstī, atrašanās vietu un ērtību raksturojumu; ēdienreizēm, kas iekļautas pakalpojumu cenā;

3.1.6. ekskursijām un citiem pasākumiem, kas iekļauti pakalpojumu cenā;

3.1.7. pakalpojuma cenu un norādi uz iespējamām izmaiņām, kā arī ziņas par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas nav iekļauti pakalpojumu cenā;

3.1.8. pakalpojumu samaksas noteikumus; ceļošanai nepieciešamos dokumentus (pase, vīza) un citas prasības, kas saistītas ar ieceļošanu attiecīgajā valstī un izceļošanu no tās;

3.1.9. datumu, līdz kuram iespējams atteikties no pakalpojumiem, un zaudēto summu.

4. KLIENTA tiesības un pienākumi

4.1. KLIENTAM ir tiesības saņemt no «Balt-Go» atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar šī līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot šādus gadījumus:

4.1.1. ja CEĻOJUMS ir atcelts līguma pielikumā paredzētajā termiņā nepietiekama dalībnieku skaita dēļ;

4.1.2. ja CEĻOJUMA atcelšanu izraisījuši ārkārtēji (neparasti, neparedzami un nekontrolējami) apstākļi – nepārvarama vara.

4.2. Ja izbraukšanas dienā KLIENTS laikus neierodas uz attiecīgo transporta līdzekli vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto līgumā paredzētos pakalpojumus, viņam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantotiem pakalpojumiem.

4.3. KLIENTAM ir pienākums ierasties CEĻOJUMA aprakstā (pakalpojumu programmā) norādītajos laikos un vietās, kā arī stingri ievērot viesnīcu vai citu uzturēšanās (izmitināšanas) vietu, transporta līdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, CEĻOJUMA grupas vadītāja norādījumus, kā arī ievērot CEĻOJUMĀ iekļauto valstu normatīvos aktus un vispārējās uzvedības normas.

4.4. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt «Balt-Go» visus zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vai kopā ar viņu esošo personu vainas dēļ.

4.5. Ja trešās personas vēršas pret «Balt-Go» ar pretenzijām vai prasībām par zaudējumu atlīdzību, kas šīm personām radušies KLIENTA vainas dēļ, KLIENTS pēc «Balt-Go»  pieprasījuma apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju par pretenzijas vai prasības rašanos un būtību.

4.6. Ja KLIENTA vainas dēļ «Balt-Go» būs spiesta veikt jebkāda veida kompensācijas (atlīdzības, soda naudas vai citi izdevumi) izmaksu trešo personu labā sakarā ar trešo personu izvirzītajām pretenzijām vai prasībām, KLIENTS apņemas atlīdzināt «Balt-Go»   radušos zaudējumus pilnā apmērā.

4.7. KLIENTAM, dodoties CEĻOJUMĀ:

4.7.1. nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments ar attiecīgām vīzām vai citām iebraukšanas un/vai uzturēšanās atļaujām, ja tās ir nepieciešamas. Ceļošanas dokumenta veids un derīguma termiņš ir atkarīgs no CEĻOJUMA galamērķa izvirzītajām prasībām, kuras KLIENTAM savlaicīgi jānoskaidro pirms došanās CEĻOJUMĀ;

4.7.2. jābūt minimāliem iztikas līdzekļiem atbilstoši attiecīgās valsts ieceļošanas prasībām.

4.7.3 Klientam ir pienākums darīt zināmu visiem tūristiem, ja viņš Līgumu noslēdz arī par citām personām, Klienta līguma nosacījumus, kā arī visu informāciju, kas nepieciešama Tūrisma pakalpojuma saņemšanai. Klients atbild par katra tūrista atbildību Līguma nosacījumu izpildē.

4.7.4 Klients atbild par Pakalpojuma sniedzējam sniegtās informācijas, kas nepieciešama Tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, atbilstību un patiesumu. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par sekām, kas rodas sakarā ar to, ka tai sniegta neatbilstoša vai kļūdaina informācija un/vai dati.

4.8. Ja CEĻOJUMA norises laikā KLIENTAM rodas pamatotas pretenzijas vai sūdzības, vai tas atklājis nepilnības CEĻOJUMA sniegšanas laikā, tās grupas vadītājam vai «Balt-Go» nekavējoties rakstiski jāiesniedz jau CEĻOJUMA laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā. KLIENTS pretenzijas vai sūdzības «Balt-Go» var iesniegt arī vēlāk – normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, taču šādā gadījumā «Balt-Go» nevar uzņemties atbildību par problēmas ātru un kvalitatīvu izskatīšanu un atrisināšanu.

4.9. Gadījumā, ja KLIENTS atsauc pasūtīto CEĻOJUMU, «Balt-Go» ir tiesības ieturēt iemaksāto avansu un citus ar CEĻOJUMA organizēšanu saistītos izdevumus, kas izdarīti līdz pasūtījuma atsaukšanas brīdim.

5. «Balt-Go» tiesības un pienākumi

5.1. «Balt-Go» ir atbildīgs, lai CEĻOJUMS tiktu nodrošināts atbilstoši līgumam, izņemot gadījumus, ja līguma neizpildē vai nepienācīgā izpildē nav vainojams «Balt-Go» vai cits pakalpojuma sniedzējs un līgums netiek pildīts:

5.1.1. KLIENTA vainas dēļ;

5.1.2. trešās personas neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, kas nav saistīta ar līgumā paredzētajiem pakalpojumiem;

5.1.3. nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

5.2. CEĻOJUMA veiksmīgas un drošas norises interesēs vai, ja šāda nepieciešamība radusies no «Balt-Go» neatkarīgu apstākļu dēļ, «Balt-Go» ir tiesības mainīt CEĻOJUMA maršrutu un/vai paredzētos apskates objektus (ne vairāk kā 10% apmērā), dodot KLIENTAM iespēju pieņemt kādu no šiem lēmumiem:

5.2.1. pieņemt līguma papildnoteikumus;

5.2.2. pieprasīt aizstāt CEĻOJUMU ar tam līdzvērtīgas vai augstākas kvalitātes CEĻOJUMU, ja «Balt-Go» tādu var nodrošināt. KLIENTS un «Balt-Go» rakstiski vienojas par kārtību, kādā KLIENTS samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes CEĻOJUMU. Ja piedāvātajam CEĻOJUMAM ir zemākas izmaksas nekā iepriekš plānotajam, «Balt-Go» izmaksā KLIENTAM cenas starpībai atbilstošu summu.

5.3. Parakstot šo līgumu, KLIENTS apliecina, ka ir informēts par iespējamajām izmaiņām pakalpojumu programmā šī līguma atrunātos ietvaros un piekrīt tiem bez PUŠU

rakstiskas papildu vienošanās. Klientam ir tiesības atteikties no pielīgtā pakalpojuma ar iepriekšēju rakstisku uzteikumu saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un tikai saskaņā ar šajā līgumā (CEĻOJUMA programmā) paredzētajiem uzteikuma noteikumiem.

5.4. «Balt-Go» ir tiesības vienpusēji atcelt CEĻOJUMU (izbeigt līgumu):

5.4.1. ne vēlāk kā mēnesi pirms izbraukšanas, ja paredzētais CEĻOJUMS ilgst astoņas vai vairāk dienas;

5.4.2. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izbraukšanas, ja paredzētais CEĻOJUMS ilgst mazāk par astoņām dienām;

5.4.3. tieši pirms CEĻOJUMA uzsākšanas, ja šādu nepieciešamību izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi.

5.5. CEĻOJUMA atcelšanas gadījumā «Balt-Go» piedāvā klientam citu CEĻOJUMU vai atmaksā visu iemaksāto summu, ja vien CEĻOJUMS nav atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

5.6. Ja KLIENTS neievēro līgumā noteikto CEĻOJUMA apmaksas kārtību, «Balt-Go» ir tiesības vienpusēji atteikties no līguma izpildes.

5.7. «Balt-Go» neizmaksā kompensāciju, ja KLIENTS patvaļīgi pārtrauc CEĻOJUMU vai atsakās no kādas tā daļas. Ja Klients patvaļīgi veic izmaiņas Ceļojuma programmā vai neseko Ceļojuma programmai, šī rīcība tiek uzskatīta par Līguma laušanu Ceļojuma laikā. Šajā gadījumā viņš nevar pretendēt uz kompensāciju.

5.8. «Balt-Go» nav atbildīgs:

5.8.1. ja KLIENTAM vēstniecībā vai citā institūcijā tiek atteikta iebraukšanas vīza vai iebraukšana (t.sk. pārvietošanās) no «Balt-Go» neatkarīga iemesla dēļ (piemēram, ceļošanai nederīga pase) un tā rezultātā KLIENTS nevar piedalīties CEĻOJUMĀ;

5.8.2.par varbūtējiem transporta kavējumiem (lidmašīnas vai prāmja kavēšanās, sastrēgums uz autoceļa, ceļu remonts, streiks u.c.). Atrodoties lidostās, stacijās, KLIENTAM un tūristiem jāseko līdzi operatīvajai informācijai, kas saistīta ar izbraukšanas laikiem un laikus jāierodas, neskatoties uz iespējamiem kavējumiem, nelabvēlīgiem laika apstākļiem vai arī rindām pie pasu kontroles;

5.8.3. par maršruta izmaiņām CEĻOJUMA laikā administratīvo iestāžu prasību dēļ;

5.8.4. par negadījumiem, kas saistīti ar KLIENTA gūtajām traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu);

5.8.5. ja KLIENTS nozaudējis mantu vai viņam tā nozagta vai sabojāta.

5.9. Ja līguma izpildi ietekmē vai aizkavē apstākļi, kas klasificējami kā nepārvarama vara, tad tas nav uzskatāms par PUŠU atteikšanos no saistību izpildes.

5.10. PUSES nav atbildīgas, ja šī līguma noteikumu izpildi aizkavē vai padara neiespējamu jebkāds iemesls, kas atrodas ārpus PUŠU ietekmes, ja PUSES rīcība tiek traucēta un traucētā PUSE, izrādot atbilstošu centību, to nespēj novērst. Par augstākminēto apstākļu iestāšanos PUSEI, kura šo apstākļu dēļ nevar pildīt savas līgumsaistības, rakstiski jāinformē otra PUSE 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot atbilstošus dokumentus un citus pierādījumus. Gadījumos, ja PUSĒM pastāv interese turpināt šī līguma attiecības, šī līguma saistību izpildes termiņš tiek pagarināts, PUSĒM par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

5.11. «Balt-Go» savu iespēju robežās ir pienākums iespējami laikus informēt KLIENTU par izmaiņām transportlīdzekļu atiešanas un pienākšanas grafikos. «Balt-Go» neuzņemas atbildību, ja informāciju par izmaiņām CEĻOJUMA norisē ir nodevis vai ir mēģinājis nodot uz līgumā norādītajiem KLIENTA rekvizītiem (tālrunis, fakss, e-pasts), bet KLIENTS šo informāciju nav saņēmis. KLIENTAM, ievērojot pienācīgu rūpību, savu iespēju robežās pašam jāseko līdzi iespējamām transporta kustības grafika izmaiņām, lai izvairītos no sarežģījumiem CEĻOJUMA norisē.

5.12. «Balt-Go» patur tiesības bez kompensāciju izmaksas pienākuma atteikt līguma noslēgšanu vai vienpusēji atcelt jau noslēgtu līgumu, neuzsākt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu KLIENTA veselības stāvokļa, neatbilstoša vecuma, dažādu atkarību, agresīvas uzvedības u.c. apstākļu dēļ, kuri traucē vai apdraud KLIENTU vai citus ceļojuma grupas dalībniekus, CEĻOJUMA norisi un CEĻOJUMA programmas pienācīgu izpildi. Ja «Balt-Go» ir spiests vienpusēji atcelt līgumu līdz CEĻOJUMA pakalpojumu uzsākšanas brīdim, «Balt-Go» atmaksā visu par KLIENTA CEĻOJUMU iemaksāto summu. Ja «Balt-Go» ir spiests pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jau uzsāktā ceļojumā KLIENTA vainojamas rīcības dēļ, «Balt-Go» ir tiesīgs neatmaksāt par KLIENTA ceļojumu veikto samaksu.

5.13.Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskiem norādījumiem, kas būs spēkā uz brauciena sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem). Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.

Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ vai citu politisku vai epidemioloģisku apsvērumu dēļ, plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ, informējam, ka klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams vai uz jebkuru citu SIA “Balt-Go” piedāvāto ceļojumu.

6. Apdrošināšana un medicīniskie jautājumi

6.1. KLIENTA iemaksātās naudas drošības garantētāja ir apdrošināšanas kompānija ADB «Gjensidige» kas «Balt-Go» maksātnespējas gadījumā vai faktiskās maksātnespējas gadījumā sedz līgumā norādīto un KLIENTA samaksāto CEĻOJUMA maksas apmēru un visus papildizdevumus, kas saistīti ar KLIENTA atgriešanos Latvijā.

6.2. CEĻOJUMA apdrošināšana nodrošina KLIENTA apdrošināšanu tūrisma pakalpojuma sniegšanas (CEĻOJUMA) laikā. Ja apdrošināšanas kompānijas piedāvā šādu iespēju, KLIENTAM ir iespējams apdrošināties arī pret CEĻOJUMA atcelšanas gadījumiem, par ko atsevišķi jāinformē «Balt-Go».

6.3. KLIENTS ir tiesīgs veikt apdrošināšanu patstāvīgi vai veikt papildu apdrošināšanu par saviem līdzekļiem, brīvi izvēloties apdrošināšanas sabiedrību. Par šādu savu vēlmi KLIENTAM laikus jāinformē «Balt-Go». Ja KLIENTS vēlas, lai KLIENTA apdrošināšanu noformē «Balt-Go», tad KLIENTS var pilnvarot «Balt-Go» veicot avansa maksu pirms brauciena, norādot, ka iemaksa tiek veikta par apdrošināšanu. Pēc «Balt-Go» ieskata izvēlēties apdrošināšanas sabiedrību un veikt attiecīgas iemaksas KLIENTA vārdā. Šī apdrošināšana veicama, darbojas un sedz riskus saskaņā ar attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības noteikumiem.

6.4. KLIENTAM ir pienākums iepazīties ar attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas noteikumiem. KLIENTS apņemas stingri ievērot šos noteikumus.

6.5. Apdrošināšana sedz neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu KLIENTAM nelaimes gadījumā, kā arī izdevumus, kas saistīti ar KLIENTA repatriāciju (nogādāšanu atpakaļ Latvijā) tūrisma pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot gadījumus, kad:

6.5.1. medicīniskā palīdzība tiek sniegta KLIENTAM viņa hronisko slimību (par kurām KLIENTAM bija zināms pirms izbraukšanas) ārstēšanai, kā arī citiem ārstēšanas izdevumiem, kas nav saistīti ar apdrošināšanas gadījumiem;

6.5.2. KLIENTS, kas guvis traumu alkoholisko, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā, saņem nepieciešamo medicīnisko palīdzību, taču visi ar medicīniskās palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi tiek attiecināti uz KLIENTU un tos KLIENTS sedz patstāvīgi;

6.5.3. KLIENTAM, kuram regulāri jālieto speciālie medikamenti (zāles), braucienā jāņem līdzi pietiekams daudzums nepieciešamo medikamentu un visi citi nepieciešamie palīglīdzekļi;

6.5.4. citos gadījumos, kuri paredzēti apdrošināšanas līguma noteikumos.

7. Par KLIENTA personas datiem

7.1. KLIENTS piekrīt, ka viņa un tūristu fiziskās personas dati tiek izmantoti ar CEĻOJUMU vai Ekskursiju saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām informācijas izmantošanas regulējošām tiesību normām.

7.2. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fiziskos personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018. gada 25. maija ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvas 95/46/EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

7.3. Puses ir atbildīgas par otras Puses iesniegto personas datu aizsardzību. Atbilstoši Pusēm saistošo normatīvo aktu prasībām Puses apņemas nodrošināt, ka Pušu darbinieki, kuri ir pilnvaroti apstrādāt datus, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz personas datiem.

7.4. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

7.5. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemto gadījumu, ja Līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

7.6. Izbeidzot Līgumu, Pusei, kuras rīcībā ir otras Puses konfidenciāla informācija, tajā skaitā fizisko personu dati, ir pienākums pēc Puses pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas iznīcināt no otras Puses iegūtos datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildei.

8. Citi līguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī vai akcepta brīdī, ja līgums tiek slēgts internetā, un darbojas līdz pilnīgai tā izpildei. KLIENTA un/vai «Balt-Go» tiesības pirms termiņa izbeigt līgumu ir atrunātas šī līguma saturā un CEĻOJUMU pakalpojumu programmā, kā arī saistošajos normatīvajos aktos.

8.2. Šis līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos un aizstāj jebkādas PUŠU norunas, solījumus vai vienošanās pirms līguma.

8.3. Papildinājumi un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šo līgumu, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par līguma pielikumiem pēc to abpusējas parakstīšanas.

8.4. Visi strīdi un domstarpības, kas PUŠU starpā rodas sakarā ar šī līguma izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi, var tikt nodoti izskatīšanai likumā noteiktās piekritības vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Civilprocesa likumu un citiem saistošajiem LR normatīvajiem aktiem.

8.5. PUSES vienojas nenodot no šī līguma izrietošās prasības trešajām personām bez otras PUSES iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

8.6. Visi citi šajā līgumā neatrunātie jautājumi, kas skar tā izpildi, regulējami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros – pa vienam katrai PUSEI. Parakstot šo līgumu, KLIENTS cita starpā apliecina, ka ir saņēmis no «Balt-Go» visu nepieciešamo informāciju par CEĻOJUMU, neskaidrību gadījumā apņemas vērsties pie «Balt-Go» un laikus noskaidrot visus nepieciešamos jautājumus veiksmīgai CEĻOJUMA norisei.

8.8. Papildu informāciju par CEĻOJUMU KLIENTS var saņemt CEĻOJUMA pakalpojumu programmā, «Balt-Go» Ceļojumu katalogā un mājaslapā www.balt-go.lv.

8.9. Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem).

8.10. Informējam, ka gadījumā, ja atkal pastiprināsies Covid-19 izplatība un plānotais ceļojums no “SIA Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs notikt, vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā.

8.11. Akceptējot šo līgumu, KLIENTS cita starpā apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma noteikumiem, tie tikuši PUŠU starpā pienācīgi iepriekš apspriesti un PUSES tos atzinušas par pamatotiem un abām PUSĒM pieņemamiem.

 

Pakalpojumu sniedzējs: SIA „Balt-Go”

Reģistrācijas Nr. 44103049628

Juridiskā adrese: Rīgas iela 20-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Banka: “Swedbank” AS

Konts: LV04HABA0551034594413

 

Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________

 

Klients:

Reģ. Nr./pers. kods:

Tālr. Nr:

 

Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________