Klienta līgums

Līgums par tūrisma pakalpojumu sniegšanu

_______________________(vieta)

20___. gada ___. _______

SIA „Balt-Go”, reģistrācijas Nr. 44103049628, juridiskā adrese - Parka iela 20-7, Rauna, Raunas novads, LV-4131, reģistrēta tūrisma pakalpojumu datu bāzē ar Nr.TATO-2011-100, kura vārdā rīkojas personā, kas tiesīga vai attiecīgi pilnvarota parakstīt šo līgumu, turpmāk tekstā – “Pakalpojuma sniedzējs”, no vienas puses, un persona, kuras dati uzrādīti ailē “Klients”, no otras puses, turpmāk tekstā visi kopā sauktas Puses, labprātīgi bez viltus, spaidiem un maldiem, pamatojoties uz ‘Tūrisma likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.353 (13.04.2010.) “Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”, noslēdz šāda satura līgumu par tūrisma pakalpojuma sniegšanu, turpmāk tekstā Līgums.

Dati par KLIENTU

Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese, Telefons, E-pasts ___________________________________________________________________

1.Līgumā lietotie termini

Līgumā lietotie termini:

1) Pakalpojuma sniedzējs – Tūrisma operators, kas reģistrēts tūrisma pakalpojuma datu bāzē un organizē ceļojumu vai Tūrisma operatora Sadarbības partneris.

2) Sadarbības partneris - juridiska vai fiziska persona, kas savstarpēji noslēgusi ar Tūrisma operatoru, kas reģistrēts tūrisma pakalpojumu datu bāzē, sadarbības līgumu par tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

3) Klients – rīcībspējīga fiziska persona, kas paraksta līgumu savā, ģimenes vai personu grupas vārdā un atbild par katra grupas locekļa vai ģimenes locekļa šī līguma nosacījumu izpildi vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojās ar atbilstošām pilnvarām apveltīta fiziska persona.

4) Tūrists – persona, kuru norāda un, kuras vārdā līgumu noslēdz Klients un, kura izmanto tūrisma pakalpojumus pēc šī līguma noteikumiem.

5) Līgums - starp Pakalpojuma sniedzēju un/vai Sadarbības partneri un Klientu noslēgtais Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgums, kura pielikumā ir Ceļojuma programma un Tūristu saraksts, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6) Ceļojums – vairāku dienu (sākot no divām) tūrisma brauciens, par kuru tiek noslēgts šis līgums.

7) Ekskursija - vienas dienas tūrisma brauciens.

8) Bērnu ekskursija – vienas dienas tūrisma brauciens, kurā nepilngadīgi bērni (skolēni) dodas bez vecākiem.

9) Ceļojuma programma – detalizēts ceļojuma (ekskursijas) apraksts, kas sevī ietver informāciju: ceļojuma datums(i), ceļojuma dienu skaits, ceļojuma cena, ceļojuma cenā iekļauto pakalpojumu uzskaitījums, ceļojuma cenā neiekļauto pakalpojumu uzskaitījums, izbraukšanas vieta un laiks, ceļojuma apraksts pa dienām, informācija par naktsmītni un tās veidu, informācija par transportu u.c.

10) Klienta mobilā telefona numurs – Klienta, piesakoties ceļojumam, norādītais vai pēc pieteikuma apstiprināšanas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtais tālruņa numurs, par kuru Klients savlaicīgi, ne vēlāk kā vienas dienas laikā informējis Pakalpojuma sniedzēju.

11) Atlaide – Pakalpojuma sniedzēja vai Sadarbības partnera piemērota atlaide un (vai) atvieglojumi Ceļojuma summai. Atlaides apmērs tiek norādīts Rēķinā.

12) Rēķins – Pakalpojuma sniedzēja sagatavots rēķins Ceļojuma un/vai papildu pakalpojumu apmaksai u.c. no Līguma izrietošo maksājumu samaksai, kas tiek izsniegts Klientam, ja tas Līgumu noslēdz Pakalpojuma sniedzēja birojā vai tiek pievienots Tūrisma pakalpojuma rezervācijas apstiprinājumam, ja Klients piesakās, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja mājas lapu.

13) Kopējā līguma summa - Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido kopējā Ceļojuma programmas cena un visas papildu izmaksas, ja tādas ir.

14) Avansa maksājums – naudas summa, kuru Klients apmaksā, piesakoties ceļojumam.

15) Mājas lapa – Pakalpojuma sniedzēja interneta mājas lapa ar adresi www.balt-go.lv , kurā Klients iegūst informāciju par ceļojuma programmām un var rezervēt Tūrisma pakalpojumu u.c.

16) Puse/s – Pakalpojuma sniedzējs un/vai Sadarbības partneris un Klients kopā.

17) Trešā persona - jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

2.Līguma priekšmets

2.1. Pakalpojumu sniedzējs pārdod Klientam un Klients pērk SIA”Balt-go”tūrisma pakalpojumu saskaņā ar Ceļojuma programmu, kas ir šī līguma pielikumā un ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.1.1. Ceļojuma nosaukums un galamērķis___________________________________;

2.1.2. Ceļojuma norises laiks no_______________ līdz_________________________;

2.1.3. Izbraukšanas un atgriešanās laiks un vieta_______________________________;

2.1.4. Ceļojuma cena vienam tūristam_______________________________________;

2.1.5. Papildus pakalpojumi un to izmaksas vienam tūristam_____________________;

2.1.6. Klients pērk Ceļojumu ____(skaits) tūristiem, kuru saraksts atrodas Līguma pielikumā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Līgums starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Klients ir izvēlējies ceļojumu un noslēdzis Līgumu birojā pie Pakalpojuma sniedzēja vai Sadarbības partnera vai arī no Pakalpojuma sniedzēja mājas lapas www.balt-go.lv, ceļojuma piedāvājuma vai cita avota un ir nosūtījis Pakalpojuma sniedzējam savu personīgo informāciju un kontaktinformāciju, un ir rezervējis ceļojumu, kā arī saņēmis attiecīgu rezervācijas apstiprinājumu/rēķinu un samaksājis ceļojuma maksu pilnībā vai daļēji.

2.3. Pakalpojuma sniedzējs apstiprina pasūtījumu, piešķirot Līguma vai rezervācijas apstiprinājuma numuru, un izsniedz vai nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājumu/rēķinu pa pastu vai e-pastu. Tūrisma braucienu uzskata par rezervētu ar brīdī, kad Klientam ir izsniegts Rēķina apstiprinājums.

2.4. Ja Klients neapmaksā Ceļojumu, neveic kārtējo iemaksu vai avansa apmaksu līdz noteiktam datumam, Ceļojums no Klienta puses tiek vienpusēji atcelts, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības anulēt Ceļojuma rezervāciju un piemērot Līguma nosacījumus Tūrisma pakalpojuma maiņai un atcelšanai.

3.Kopējā līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Klients veic apmaksu saskaņā ar brauciena aprakstā minēto maksājuma grafiku.

3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Klients veicis apmaksu Pakalpojuma sniedzēja vai Sadarbības partnera birojā vai ar bankas pārskaitījumu Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā.

3.3. Klients apmaksā Pakalpojuma sniedzējam noteiktu summu par Tūrisma pakalpojumu saskaņā ar Līguma 3.1.punktu. Ceļojuma apmaksā ietilpst maksa par pakalpojumiem, kas norādīti informācijā par Ceļojumu un rezervācijas apstiprinājumā.

3.4. Gadījumā, ja klients vai tūrists, kuru ir norādījis Klients, neizmanto kaut kādus pakalpojumus, kas norādīti Ceļojuma rezervācijā, Klientam nav tiesību pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam samazināt Ceļojuma izmaksu summu.

3.5. Kopējā Līguma summa var tikt mainīta šādos gadījumos:

3.5.1.Ja mainās izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, degvielas cena);

3.5.2.Ja paaugstinās nodevas, nodokļi vai līdzīgi maksājumi, ko iekasē par noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas nodevas, ostas nodevas un citi nodokļi);

3.5.3.valūtas kursa izmaiņas, kas noteiktas attiecīgajam Tūrisma pakalpojumam.

3.6. Kopējā Līguma summa var tikt mainīta ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms Ceļojuma izbraukšanas laika.

4.Tūrisma pakalpojumu maiņas/atcelšanas kārtība

4.1. Ja Klients vēlās izmainīt Ceļojuma rezervāciju (vārdu, uzvārdu, tūristu skaitu, dzīvesvietas adresi, Ceļojuma programmu un laiku) un rezervācijas izmaiņas Pakalpojums sniedzējs spēj nodrošināt bez iepriekšējā Ceļojuma rezervācijas atcelšanas, Klients to paziņo Uzņēmejām ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienu) dienu pirms Ceļojuma.

4.2. Pakalpojuma sniedzējs ietur par Līguma 4.1.punktā minētām izmaiņām administratīvos izdevumus EUR 45,00 (par klientu un katru tūristu). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējam rodas lieli izdevumi, piem., ja tas ir Ceļojums, kur ir rezervētas vilcienu, prāmju un/vai lidmašīnu biļetes, tad faktiskos izdevumus sedz Klients pēc Pakalpojuma sniedzēja uzrādītiem zaudējumu apmēriem.

4.3. Par jebkurām izmaiņām vai rezervācijas anulēšanas, t.skaitā vārda, uzvārda, ja tas saistīts ar rezervētām biļetēm, Pakalpojuma sniedzējs ietur papildus samaksu, tādā apmērā kā to ietur jūras, gaisa vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumu kompānijas.

4.4. Tūrisma pakalpojumi nav atceļami, izņemot Līguma 2.3-2.5.punktos minētos gadījumus.

4.5. Klientam ir tiesības atteikties no līguma un anulēt rezervāciju un pienākums apmaksāt Pakalpojuma sniedzējam kompensāciju zemāk minētos termiņos un apmēros. Šajā gadījumā Klientam ir pienākums iesniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu un apmaksāt kompensāciju:

4.5.1. 25% no kopējās Līguma summas, ja atsakās 75 kalendārās dienas pirms Ceļojuma vai 10-6 dienas pirms Ekskursijas;

4.5.2. 50% no kopējās Līguma summas, ja atsakās 35-74 kalendārās dienas pirms Ceļojuma vai 5-3 dienas pirms Ekskursijas;

4.5.3. 100% no kopējās Līguma summas, ja atsakās 0-34 kalendārās dienas pirms Ceļojuma vai 2 dienas pirms Ekskursijas;

4.7. Klientam 10 (desmit) dienu laikā no Ceļojuma vai Ekskursijas rezervācijas anulēšanas Pakalpojuma sniedzējam jāsedz kompensācija. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ieturēt Līguma 4.5.punktā minēto summu no Klienta veiktajām Ceļojuma iemaksām.

4.8. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt Tūrisma pakalpojumu, ja nav pieteicies nepieciešamais minimālais ceļotāju skaits divdesmit kalendārās dienas pirms Ceļojuma vai 5 dienas pirms Ekskursijas.

4.9. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs atceļ Tūrisma pakalpojumus saskaņā ar Līguma 4.8.punktu, tā atmaksā visu Klienta samaksāto Līguma summu par neizmantotiem pakalpojumiem Klientam ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Tūrisma pakalpojumu atcelšanu veikšanas vai piedāvā Klientam iemaksāto naudu pārcelt citam Tūrisma pakalpojumam.

4.10. Ja Klienta vainas dēļ tam nebija izsniegta vīza, kas nepieciešama iebraukšanai Ceļojumā norādītajā valstī vai arī Klientam netika izsniegta tranzīta vīza, lai šķērsotu Ceļojuma valsti, tad tas netiek uzskatīts kā objektīvs iemesls, un Klientam netiek izmaksāta kompensācija par nesaņemtiem Tūrisma pakalpojumiem.

4.11. Ja Klients neierodas savlaicīgi norādītā Ceļojuma vai Ekskursijas izbraukšanas vietā, vai arī Klients nevar uzsākt Ceļojumu vai Ekskursiju, jo viņam nav izbraukšanai derīgi dokumenti vai arī citu iemeslu dēļ, viņam nav tiesību pretendēt uz kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu.

4.12. Atrodoties Ceļojumā, Klients var pārtraukt Ceļojumu, rakstveidā iesniedzot iesniegumu. Šajā gadījumā viņš nevar pretendēt uz kompensāciju. Ja Klients patvaļīgi veic izmaiņas Ceļojuma programmā vai neseko Ceļojuma programmai, tad tas tiek uzskatīts par Līguma laušanu Ceļojuma laikā. Šajā gadījumā viņš nevar pretendēt uz kompensāciju.

5.Pakalpojuma sniedzēja un Sadarbības partnera tiesības un pienākumi

5.1. Pakalpojuma sniedzējs vai Sadarbības partneris atbild par Klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts Ceļojuma programmā, kas pieejama Mājas lapā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas vainas dēļ, kas nav saistīta ar Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, vai Klienta vainas dēļ, kā arī nepārvarāmās varas apstākļu gadījumā.

5.2. Ja Pakalpojuma sniedzējam vai Sadarbības partnerim pirms Ceļojuma vai Ekskursijas ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi Tūrisma pakalpojuma sniegšanas vietā vairs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, Pakalpojuma sniedzējam vai Sadarbības partnerim ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts Ceļojuma programmā un būtiski nemaina Ceļojuma vai Ekskursijas mērķi un nolūkus.

5.3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no Pakalpojums sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs.

5.4. Pakalpojuma sniedzējs nosaka Klienta un tūristu sēdvietu autobusā, pamatojoties uz avansa iemaksas datumu.

5.5. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa. Tad Klientam autobusā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas tehniski ir iespējams.

5.6. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt Klientam piešķirto vietu autobusā.

5.7. Pakalpojuma sniedzējs un Sadarbības partneris nenes atbildību minētos gadījumos:

5.7.1. Par iespējamiem transporta kustības kavējumiem (sastrēgums uz autoceļa, ceļa remonts, satiksmes negadījums, u.c.);

5.7.2. Par maršruta izmaiņām Ceļojuma laikā varas iestāžu prasību dēļ;

5.7.3. Par negadījumiem, kas saistīti ar Klienta gūtajām traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu), ja Klients patvaļīgi neievēroja Pakalpojuma sniedzēja norādījumus, kas saistīti ar riskiem tā dzīvībai un veselībai;

5.7.4. Par Klienta nozaudētām vai viņam nozagtām vai sabojātām mantām un par Klienta atstātajām mantām autobusā vai citā transportlīdzeklī.

5.8. Būtisko informāciju par Ceļojumu vai Ekskursijas izmaiņām programmā vai ceļojuma atcelšanu Pakalpojuma sniedzējs paziņo Klientam elektroniski uz Klienta norādīto e-pastu un/vai tālruni.

6.Klienta tiesības un pienākumi

6.1. Klients apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā veikt šī Līguma 3.punktā norādītos maksājumus.

6.2. Izlasīt Klienta līguma nosacījumus un Ceļojuma aprakstu, rezervācijas apstiprinājumu, kā arī citu Pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju.

6.3. Iepazīties ar Mājas lapā norādītām Tūrisma pakalpojuma valsts īpatnībām, kas saistīta ar noteiktiem veselības riskiem, nepieciešamo vakcināciju utt.

6.4. Garantēt, ka Klientam un tūristiem ir Ceļojumam vai Ekskursijai derīgi ceļošanas dokumenti, kas ļauj tam šķērsot Ceļojumā norādītās valstis un atrasties tur (pase, vīza, potēšanas pase utt.) Personas identifikācijas apliecība nav personu apliecinošs dokuments ārpus Eiropas Savienības valstīm.

6.5. Klients ir atbildīgs par to, ka viņa un tūristu pasēm derīguma termiņš ir vismaz 6 (seši) mēneši no Ceļojuma atgriešanās datuma.

6.6. Klientam 24 (divdesmit) četras stundas pirms Ceļojuma vai Ekskursijas ir pienākums pārbaudīt izbraukšanas laiku no Ceļojuma aprakstā norādītā Ceļojuma vai Ekskursijas sākuma punkta.

6.7. Klientam Ceļojuma vai Ekskursijas sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā.

6.8. Atrodoties lidostā, stacijās, Klientam un tūristiem jāseko līdzi operatīvai informācijai, kas saistīta ar izbraukšanas laikiem un savlaicīgi ierasties, neskatoties uz iespējamiem kavējumiem vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, vai arī rindām pie pasu kontroles.

6.9. Klients apņemās nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas, lai ar savu uzvedību netraucētu citus Ceļojuma vai Ekskursiju klientus. Ja šo iemeslu dēļ, Klientam ir jāpārtrauc ceļojums, tad kompensāciju viņam nav tiesības saņemt. Ja Klients guvis traumu alkoholisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas rezultātā un tas saņem nepieciešamo medicīnisko palīdzību, tad visi ar medicīniskās palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi tiek attiecināti uz Klientu un Klients sedz tos.

6.10.Ceļojuma laikā Klientam jāievēro grupas vadītāja - gida sniegtās Ceļojuma instrukcijas, viesnīcu atrašanās vietas, transporta kustību, kā arī jāseko vietējo valsts varu prasībām un likumiem, sekot līdzi saviem dokumentiem, naudai, vērtslietām un citām personīgām mantām.

6.11.Klientam ir pienākums ceļot kopā ar grupu.

6.12.Klientam ir jāsedz jebkuri materiāli zaudējumi, ko tas vai tūristi ir radījuši Pakalpojuma sniedzējam vai trešām personām Ceļojuma laikā ar nodomu vai aiz neuzmanības, vai savas bezdarbības rezultātā vietā, kur tika radīts zaudējums vai arī 10 (desmit) dienas pēc Ceļojuma beigām, saņemot attiecīgu Pakalpojuma sniedzēja sagatavotu rēķinu.

6.13.Klientam ir pienākums darīt zināmu visiem tūristiem, ja tas Līgumu noslēdz arī par citām personām, Klienta līguma nosacījumus, kā arī visu informāciju, kas nepieciešama Tūrisma pakalpojuma saņemšanai. Klients atbild par katra tūrista atbildību Līguma nosacījumu izpildē.

6.14.Klients atbild par Pakalpojuma sniedzējam sniegtās informācijas, kas nepieciešama Tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, atbilstību un patiesumu. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par sekām, kas rodas sakarā ar to, ka tai ir sniegta neatbilstoša vai kļūdaina informācija un/vai dati.

6.15. Klientam jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda gida organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības Ceļojuma vai Ekskursijas laikā. Ja Klients tos pārkāpj, Pakalpojuma sniedzējam vai sadarbības partnerim ir tiesības pārtraukt Klienta Ceļojumu vai Ekskursiju bez jebkādas kompensācijas izmaksas.

7.Bērnu eksursijas

7.1. Pakalpojums sniedzēja organizētajās Bērnu ekskursijās dodas arī nepilngadīgi bērni bez savu vecāku klātbūtnes.

7.2. Pakalpojuma sniedzēja organizētājās Bērnu ekskursijās uz katriem desmit bērniem tiek nodrošināts viens pieaugušais (izglītības iestādes vai Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis), kas uzrauga nepilngadīgos tūristus.

7.3. Pirms katras Bērnu ekskursijas Pakalpojuma sniedzēja gids nepilngadīgajiem bērniem veic instruktāžu par drošības pasākumu ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.” Šo noteikumu izpratni un apņemšanos tos ievērot katrs nepilngadīgais bērns apliecina ar parakstu.

8.Apdrošināšana

8.1. Pakalpojums sniedzējs piedāvā klientam noslēgt līgumus uz sekojošiem apdrošināšanas veidiem:

8.1.1. Saslimšanas un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā;

8.1.2. Civiltiesiskā atbildība ārzemēs;

8.1.3. _______________________________________________

8.2. Klients apņemas veikt savu un citu šajā līgumā minēto tūristu dzīvības, veselības un citu apdrošināšanu. Gadījumā, ja Klients atsakās apdrošināties ar Pakalpojuma sniedzēja starpniecību, tas uzņemas visu atbildību par sekām, kas var rasties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu.

8.3. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka Klienta iemaksātās naudas apdrošinātājs/garantētājs ir Apdrošināšanas kompānija BALTA kā arī informē, ka gadījumā, ja ceļojuma laikā Pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas dēļ vai faktiskās maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās programmas izpilde, Klients var vērsties pie Apdrošināšanas kompānijas BALTA.

9.Soda sankcijas

9.1. Katra no Pusēm atlīdzina otrai ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi radītos zaudējumus.

9.2. Ar zaudējumu atlīdzību saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar šajā Līgumā paredzēto strīdu risināšanas kārtību.

10.Nepārvaramā vara

10.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzētā Tūrisma pakalpojuma izpildīšanu vai padara to izpildīšanu neiespējamu.

11. Par Klienta personas datiem

11.1.Klients piekrīt, ka viņa un tūristu fiziskās personas dati tiek izmantoti ar Ceļojumu vai Ekskursiju saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām informācijas izmantošanas regulējošām tiesību normām.

11.2. Pusei ir tiesības apstrādāt no otrs Puses iegūtos fiziskos personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018.gada 25.maija ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.3.Puses ir atbildīgas par otras Puses iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Pusēm saistošo normatīvo aktu prasībām Puses apņemas nodrošināt, ka Pušu darbinieki, kuri ir pilnvaroti apstrādāt datus, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz personas datiem.

11.4. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

11.5. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemto gadījumu, ja Līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

11.6. Izbeidzot Līgumu, Pusei kura rīcībā ir otras Puses Konfidenciāla informācija, tajā skaitā fizisko personu dati, ir pienākums pēc Puses pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas, iznīcināt no otras Puses iegūtos datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildei.

12. Līguma termiņš, grozījumu izdarīšana un izbeigšanas kārtība

12.1.Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

12.2.Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir spēkā no to parakstīšanas brīža.

12.3.Līgums var tikt izbeigts pusēm par to rakstveidā vienojoties.

13. Noslēguma noteikumi

13.1 Visus strīdus, domstarpības un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdus, domstarpības un nesaskaņas nav iespējams risināt savstarpējās pārrunās, tie tiek risināti tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

13.2 Pušu saistības, kas nav atrunātas Līgumā, tiek noteiktas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

13.3 Līgums sagatavots valsts valodā uz ___ (_____) lapām un Pielikumiem uz ___ (____) lapām, divos eksemplāros un tiem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm atrodas viens eksemplārs.

14. Pušu rekvizīti un paraksti

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA „Balt-Go”

Reģistrācijas Nr. 44103049628

Juridiskā adrese: Parka iela 20-7, Rauna, Raunas novads, LV- 4131

Banka: “Swedbank” AS

Konts: LV04HABA0551034594413

Klients:

Reģistrācijas nr. vai personas kods:

Adrese:

Banka:

Konts:

Tālr. Nr. :

E-pasts:

1.pielikums

Dati par TŪRISTIEM

1. Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese, Telefons, Epasts

___________________________________________________________________

2. Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese Telefons, Epasts

___________________________________________________________________

3. Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese Telefons, Epasts

___________________________________________________________________

4. Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese Telefons, Epasts

___________________________________________________________________

5. Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese Telefons Epasts

___________________________________________________________________

6. Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese Telefons, Epasts

___________________________________________________________________

7. Vārds, Uzvārds. P.k., Pases sērija, Pases nr, Pases derīguma termiņš, Adrese Telefons Epasts,

___________________________________________________________________